This project is read-only.

Forex

Rating: No reviews yet
Downloads: 124
Change Set: 10669
Released: Apr 21, 2011
Updated: Apr 21, 2011 by duongdragonit
Dev status: Stable Help Icon

Recommended Download

Application Forex 00.01.00
application, 24K, uploaded Apr 21, 2011 - 124 downloads

Release Notes

Module này có sử dụng jquery, bởi vậy nếu không may có xung đột (do các module nào đó trong cùng portal dùng jquery đã tồn tại file thư viện jquery rồi thì mọi người tự đồng bộ lại các thư viện jquery nhé)

Reviews for this release

No reviews yet for this release.