This project is read-only.
Trong này khi cài có 2 module. Bao gồm bản thời tiết lấy từ trung tâm khí tượng thủy văn TW của phiên bản cũ:
Và thêm module lấy thông tin từ weather.msn.com (tks bạn Tâm mic đã fix lỗi để module được hoàn chỉnh )

Last edited Apr 21, 2011 at 10:00 AM by duongdragonit, version 3